0

ประกันสุขภาพเด็ก MIX & MACTH


 
ดูแลความคุ้มครองสุขภาพ ให้ลูกรักของคุณ ด้วยแผนประกันสุขภาพเด็กความคุ้มครองสูงสุด MIX & MACTH

o ค่าห้องสูงสุด 7,400 บาทต่อวัน ในแผน MIX & MACTH 3 จากสัญญาเพิ่มเติม H&S 2,200 รวมกับสัญญาเพิ่มเติม HS PLUS 1,500 บาท และความคุ้มครองจากแผน Smile Kids 3 รวมสูงสุด 7,400 บาทต่อวัน
o รับผิดชอบส่วนเกินค่ารักษาอีก 90% และเพิ่มอีก 90% จากส่วนเกินที่เหลือจากส่วนแรก ในความคุ้มครองอื่นๆ ยกเว้น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U) 
o คุ้มครองผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ
o เงินชดเชยรายได้ จากการเข้าพักรักษาตัว ในฐานะผู้ป่วยใน วันละ 1,000 บาท
o ไม่ต้องบังคับซื้อพ่วง พ่อ - แม่ สมัครได้เลย

เพราะลูก คือ ดวงใจ เราจึงใส่ใจในรายละเอียด เพื่อลูกของคุณ


แผนประกันสุขภาพเด็ก MIX & MACTH (แผนประกันสุขภาพเด็กที่ต้องทำ 2 เล่มกรมธรรม์พร้อมกัน)
ความคุ้มครองโดยย่อ H & S 2200 MIX PLAN 1 MIX PLAN 2 MIX PLAN 3
1.ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากแบบประกัน ทรัพย์มั่นคง 2489-R 200,000 300,000 300,000 300,000
 1.1 เงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25 (20% ของเงินเอาประกันภัย) 40,000 60,000 60,000 60,000
 1.2 เงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ครบสัญญา (100% ของเงินเอาประกันภัย) 200,000 300,000 300,000 300,000
2.สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตาจากอุบัติเหตุ 200,000 300,000 400,000 500,000
3.ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลจากสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ H&S
3.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) 2,200
หากรวมข้อ 4.1 เป็น 3,700
3,200
หากรวมข้อ 4.1 เป็น 6,200
3,700
หากรวมข้อ 4.1 เป็น 6,700
4,400
หากรวมข้อ 4.1 เป็น 7,400
3.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน(สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ 3.1 แล้วไม่เกิน 90 วัน) 4,400 6,400 7,400 8,800
3.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ  22,000 36,000 40,000 44,000
3.4 ค่าศัลยกรรม (ตามตารางการผ่าตัด) 75,000 120,000 135,000 150,000
3.5 ค่าห้องผ่าตัด  7,500 12,000 13,500 15,000
3.6 ค่าวิสัญญีแพทย์ (วางยาสลบ) 7,500 12,000 13,500 15,000
3.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจาก อุบัติเหตุ 5,000 8,000 9,000 10,000
3.8 ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์เรย์ และตรวจแล็ปขณะเป็นผู้ป่วยนอก 3,500 7,000 7,000 7,000
3.9 ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลขณะเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) 900 1,400 1,600 1,800
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้ารับการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง (เฉพาะ ข้อ 3.) 414,900 631,400 720,900 829,800
4.หากมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าผลประโยชน์ที่กำหนดได้ในข้อ 3 (กรณีผู้ป่วยใน)  ทางบริษัทจะรับผิดชอบเพิ่มให้ ภายใต้สัญญาเพิ่มเติม HS PLUS ดังนี้
4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน และค่าห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U) 
ต่อวัน (คุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อ 3.1 และ 3.2)
(ทำเรื่องเบิกชดเชยคืน)
1,500 3,000 3,000 3,000
4.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายการที่ 3.3 - 3.9 (ทำเรื่องเบิกชดเชยคืน) บริษัทจะรับผิดชอบ 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินในแต่ละผลประโยชน์ และไม่เกินยอดผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อครั้ง
4.3 ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 100,000 200,000 200,000 200,000
5.เงินชดเชยรายได้ในกรณีพักรักษาตัวอยู่ใน โรงพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 700 วัน) 1,000 1,000 1,000 1,000
6.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุผู้ป่วยนอกและต่อเนื่อง 20,000 20,000 20,000 20,000

 
หมายเหตุ
o แผน MIX&MACTH เป็นชื่อทางการตลาด โดยเป็นการสมัครทำประกัน 2 เล่มกรมธรรม์พร้อมกัน จะประกอบด้วย แผน H&S ค่าห้อง 2200 และแผน SMILE KIDS 1,2,3
o แผน Smile Kids ไม่สามารถ แก้ไข เพิ่ม-ลด ความคุ้มครองได้
o ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
o เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อยไขในกรมธรรม์
o ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
o อัตราเบี้ยประกันภัย เพิ่ม-ลด ตามอายุ
o รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


ข้อยกเว้นสำคัญ
o การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณใดเกิดขึ้นหลังสุด
o สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันนับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด,ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ ต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดินอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
o โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาทางพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
o การทำร้ายตัวเอง หรือการพยายามฆ่าตัวตาย
o โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
o โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์

 

เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด

เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด
แบบประกัน
อายุ
เพศ
จังหวัด
ชื่อ-นามสกุล
*
เบอร์โทร
*
ID line
Security Code


 

ติดต่อตัวแทน

ตัวแทนทุกท่านของทีมงานเราเป็นตัวแทนเต็มเวลา ผ่านการฝึกอบรมของบริษัท และมีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
จึงพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่าน ตลอด 24 ชม.

ธัญนิชา  กุลธรรม
(ปุ๋ม)

ใบอนุญาต: 6101060277

โทร.063-945-5493

ลดาวรรณ ปิ่นสุวรรณ
(นุ่น)

ใบอนุญาต: 6101055180

โทร.097-281-9681

ณัฏฐาพร กุลธรรม
(นัท)

ใบอนุญาต: 6201046049

โทร.090-440-6504

วาริสา ศรีสวัสดิ์
(หน่อย)

ใบอนุญาต: 6201024916

โทร.083-007-8628

ณัฐนันท์ มงคลรัตนาสิทธิ์
(กระแต)

ใบอนุญาต: 6101057310

โทร.099-286-1683

ภาสกร เอี่ยมมี
(แป๊ะ)

ใบอนุญาต: 6101057311

โทร.061-742-6414