0

ประกันสุขภาพเด็ก เหมาจ่าย

เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด

เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด
แบบประกัน
อายุ
เพศ
จังหวัด
ชื่อ-นามสกุล
*
เบอร์โทร
*
ID line
Security Code


 
ดูแลความคุ้มครองสุขภาพ ให้ลูกรักของคุณ ด้วยแผนประกันสุขภาพเด็ก เหมาจ่าย

o ค่าห้องสูงสุด 6,000 บาทต่อวัน สำหรับเด็กอายุ 0-5 ขวบ และ 15,000 บาท สำหรับเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป 
o หมดกังวลค่ารักษาส่วนเกิน ไม่ว่าโรคนั้นจะแพงแค่ไหนก็เอาอยู่ RSV มือ เท้า ปาก โควิด ก็รักษาได้แบบ ชิลๆ
o คุ้มครองผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ
o เบี้ยประกันถูก !! เบี้ยถูกมาก หากเทียบเบี้ยกับความคุ้มครองที่เท่ากัน
o ไม่ต้องบังคับซื้อพ่วง พ่อ - แม่ สมัครได้เลย

เพราะลูก คือ ดวงใจ เราจึงใส่ใจในรายละเอียด เพื่อลูกของคุณ


แผนความคุ้มครองสุขภาพเด็ก เหมาจ่าย โดย บมจ.โตเกียวมารีน
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง โดยย่อ แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. สัญญาหลัก โตเกียว ซิมเพิล ไลฟ์ ( ตลอดชีพ 90/20 )
ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี หรือ รับเงินคืน เมื่ออยู่ครบสัญญา
150,000 150,000 150,000
 ผลประโยชน์ สัญญาเพิ่มเติม โตเกียว เฮลธ์ แคร์ ค่าห้อง 2,000 ค่าห้อง 3,000 ค่าห้อง 6,000
2. ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 2,000 3,000 6,000
2.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ ซี ยู) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 4,000 6,000 12,000
2.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 1,500 2,000 4,000
2.4 ค่ายากลับบ้านหลังจากการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน ต่อครั้ง) 1,500 1,500 2,500
3. ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์
3.1 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล สำหรับค่ายาและเวชภัณฑ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การให้โลหิตและพลาสม่า กายภาพบำบัด และค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ทั้งนี้ รวมถึงค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใส่ติดตัวภายในตัวผู้ป่วย เป็นต้น คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ก. หรือ ข้อ ข.
3.2 ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ก. หรือ ข้อ ข.
3.3 ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ก. หรือ ข้อ ข.
3.4 ค่าแพทย์วิสัญญี คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ก. หรือ ข้อ ข.
4. ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก
4.1 ค่าผ่าตัดในฐานะผู้ป่วยนอก 1,000 1,500 3,000
4.2 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจในห้องปฏิบัติการ สำหรับผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 31 วัน ก่อนเข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล หรือหลังจากการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง 100,000 100,000 100,000
4.3 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้ง ที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 31 วัน หลังจากการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง หลังจากการเข้าพักรักษาตัว ในแต่ละครั้งทั้งนี้รวมเบิกค่ายากลับบ้านได้ไม่เกิน 7 วันต่อครั้ง และค่ายาตั้งไม่เกิน 50% ของผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้งของรายการผลประโยชน์นี้) 1,000 1,500 3,000
4.4 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก เนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 10,000 15,000 20,000
4.5 ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 31 วัน หลังจากการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 4,000 6,000 12,000
4.6 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และ ค่ารังสีวิทยา สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 100,000 120,000 150,000
ก. ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ (2. + 3. + 4.) (ในกรณีการเข้าพักการรักษาตัวจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยอื่นที่ไม่ใช่โรคร้ายแรง) 1,000,000 1,500,000 3,000,000
ข. ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ (2. + 3. + 4.) (ในกรณีการเข้าพักการรักษาตัวจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง**ซึ่งรวมผลประโยชน์ตามการจ่ายจริงสูงสุดในกรณีการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยอื่นที่มิใช่โรคร้ายแรงในข้อ ก. (ถ้ามี)) 2,000,000 3,000,000 6,000,000

 

หมายเหตุ

o ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
o เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อยไขในกรมธรรม์
o ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
o อัตราเบี้ยประกันภัย เพิ่ม-ลด ตามอายุ
o รับประกันภัยโดย บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


ข้อยกเว้นสำคัญ
o การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณใดเกิดขึ้นหลังสุด
o สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันนับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
   เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด,ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ ต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดินอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
o โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาทางพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
o การทำร้ายตัวเอง หรือการพยายามฆ่าตัวตาย
o โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
o โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์
  

ติดต่อตัวแทน

ตัวแทนทุกท่านของทีมงานเราเป็นตัวแทนเต็มเวลา ผ่านการฝึกอบรมของบริษัท และมีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 7 ปี
จึงพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่าน ตลอด 24 ชม.

ธัญนิชา  กุลธรรม
(ปุ๋ม)

ใบอนุญาต: 6101060277

โทร.063-945-6493

ภาสกร เอี่ยมมี
(แป๊ะ)

ใบอนุญาต: 6101057311

โทร.061-742-6414