0

ประกันสุขภาพเด็ก อภิพร 2ดูแลความคุ้มครองสุขภาพและออมเงินให้ลูกรักของคุณ ด้วยแผนประกันสุขภาพเด็ก อภิพร 2

o เน้นเงินออม จากสัญญาประกันชีวิต อภิพร 2 
o ค่าห้องสูงสุด 4,700 บาทต่อวัน ในแผน PREMIEM จากสัญญาเพิ่มเติม H&S 2,200 รวมกับสัญญาเพิ่มเติม HS PLUS 2,500 บาท รวมสูงสุด 4,700 บาทต่อวัน
o รับผิดชอบส่วนเกินค่ารักษาอีก 90% ในความคุ้มครองอื่นๆ ยกเว้น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U) 
o คุ้มครองผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ
o เงินชดเชยรายได้ จากการเข้าพักรักษาตัว ในฐานะผู้ป่วยใน วันละ 1,000 บาท
o ไม่ต้องบังคับซื้อพ่วง พ่อ - แม่ เงื่อนไม่จุกจิก สมัครได้เลย
o สามารถแก้ไข เพิ่ม-ลด ความคุ้มครองได้
o สามารถซื้อร่วม กับแผนประกันสุขภาพเด็ก Smile Kids ได้

เพราะลูก คือ ดวงใจ เราจึงใส่ใจในรายละเอียด เพื่อลูกรักของคุณ
 


 
แผนประกันสุขภาพเด็กเน้นเงินออม อภิพร 2
ความคุ้มครองโดยย่อ แผน 1 แผน 2 แผน 3  V.I.P
1.ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากแบบประกัน อภิพร 2 200,000 200,000 200,000 500,000
1.1 รับเงินจ่ายคืน 10 % ของจำนวนเงินเอาประกัน ทุกๆ 3 ปี ตั้งแต่สิ้นปีที่ 3 จนถึงปีที่ 18 20,000 20,000 20,000 50,000
1.2 รับเงินจ่ายคืน 40 % ของเงินเอาประกันภัย เมื่อครบระยะเวลาชำระเบี้ย (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 21) 80,000 80,000 80,000 200,000
1.3 ตั้งแต่สิ้นปีที่ 22 เป็นต้นไป รับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี  10,000 10,000 10,000 25,000
1.4 ครบกำหนดสัญญา (เมื่ออายุครบ 90ปี) รับเงินครบสัญญาจำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 200,000 200,000 500,000
2.สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตาจากอุบัติเหตุ 200,000 200,000 200,000 500,000
3.ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลจากสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ H&S
3.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) 1,000
หากรวมข้อ 4.1 เป็น 2,500
1,500
หากรวมข้อ 4.1 เป็น 3,000
2,200
หากรวมข้อ 4.1 เป็น 3,700
2,200
หากรวมข้อ 4.1 เป็น 4,700
3.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน(สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ 3.1 แล้วไม่เกิน 90 วัน) 2,000 3,000 4,400 4,400
3.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ  14,000 18,000 22,000 22,000
3.4 ค่าศัลยกรรม (ตามตารางการผ่าตัด) 45,000 60,000 75,000 75,000
3.5 ค่าห้องผ่าตัด  4,500 6,000 7,500 7,500
3.6 ค่าวิสัญญีแพทย์ (วางยาสลบ) 4,500 6,000 7,500 7,500
3.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจาก อุบัติเหตุ 3,000 4,000 5,000 5,000
3.8 ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์เรย์ และตรวจแล็ปขณะเป็นผู้ป่วยนอก 3,500 3,500 3,500 3,500
3.9 ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลขณะเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) 500 700 900 900
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้ารับการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง (เฉพาะ ข้อ 3.) 216,500 306,000 414,900 414,900
4.หากมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าผลประโยชน์ที่กำหนดได้ในข้อ 3 (กรณีผู้ป่วยใน)  ทางบริษัทจะรับผิดชอบเพิ่มให้ ภายใต้สัญญาเพิ่มเติม HS PLUS ดังนี้
4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน และค่าห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U) 
ต่อวัน (คุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อ 3.1 และ 3.2)
(ทำเรื่องเบิกชดเชยคืน)
1,500 1,500 1,500 2,500
4.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายการที่ 3.3 - 3.9 (ทำเรื่องเบิกชดเชยคืน) บริษัทจะรับผิดชอบ 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินในแต่ละผลประโยชน์ 
และไม่เกินยอดผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อครั้ง
4.3 ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 100,000 100,000 100,000 300,000
5.เงินชดเชยรายได้ในกรณีพักรักษาตัวอยู่ใน โรงพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 700 วัน) 1,000 1,000 1,000 1,000
6.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุผู้ป่วยนอกและต่อเนื่อง 20,000 20,000 20,000 50,000
 หมายเหตุ

o ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
o เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อยไขในกรมธรรม์
o ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
o อัตราเบี้ยประกันภัย เพิ่ม-ลด ตามอายุ
o รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


ข้อยกเว้นสำคัญ
o การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณใดเกิดขึ้นหลังสุด
o สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันนับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
   เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด,ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ ต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดินอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
o โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาทางพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
o การทำร้ายตัวเอง หรือการพยายามฆ่าตัวตาย
o โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
o โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์
 

เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด

เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด
แบบประกัน
อายุ
เพศ
จังหวัด
ชื่อ-นามสกุล
*
เบอร์โทร
*
ID line
เด็กเคยติดเชื้อโควิด-19 แล้วหรือไม่?
*
Security Code


 

ติดต่อตัวแทน

ตัวแทนทุกท่านของทีมงานเราเป็นตัวแทนเต็มเวลา ผ่านการฝึกอบรมของบริษัท และมีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
จึงพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่าน ตลอด 24 ชม.

ภาสกร เอี่ยมมี
(แป๊ะ)

ใบอนุญาต: 6101057311

โทร.061-742-6414